Biyokütle Enerji KaynaklarıBiyokütle, Amerika'ya iç ve süreklilik arzeden kaynakların kullanılmasında; yakıtını, enerjisini ve kimyasal ihtiyaçlarını
bitki ve bitki türevi malzemelerden sağlamak açısından fevkalede fırsatlar sunar. Biyokütle enerjiyi geliştiren ve iyileştiren teknolojiler için ana esas; ethanol gibi biyoyakıtlar (biyokütle atıklar, posası), yenilenebilir dizel, plastik ve kimyasal yapımında yenilenebilir , biyo esaslı malzemelerden faydalanmaktır.

Biyoenerji teknolojileri, bir dizi enerji üretmek için; elektrik, sıvı, katı ve gazlı yakıtlar, ısı, kimyasal gibi yenilenebilir Biyokütle kaynakları kullanır. Biyoenerji Amerika?da birincil enerji üretiminde Hidro elektrikten sonra ikinci sırada gelmektedir ve birincil enerji üretiminin %3'ünü teşkil etmektedir.

Biyokütle; terim olarak yenilenebilir esaslı organik madde türevi enerji üreten; ekinler (hasat), ağaçlar, tarımsal çöp ve atıklar, orman çöp ve atıkları, suyun içinde yaşayan bitkiler, hayvansal atıklar, belediye atıkları ve diğer atıklar içeren bitkileri ifade eder.