GİZLİLİK POLİTİKASI
Size ait verilerin gövenliğinin sizin için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bakımdan verilerinizin gövenle korunması ve gizliliğinin sağlanması bizim için de çok önemlidir. Törk Kanunlarına göre Anonim Şirket olarak kurulmuş olan ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Permak Makine San. ve Tic. A.Ş. (bundan sonra “Permak” ya da “biz” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinize ve diğer gizli bilgilerinize saygı göstermeyi ve bu bilgilerin gövenliğini sağlamak için töm makul önlemleri almayı ve yasaların gerektirdiği gövenlik tedbirlerini sunmayı taahhöt etmekteyiz. 
Permak  Gizlilik Politikası, bu nedenle size ait verilerin Permak  tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağı ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. 
İşbu Gizlilik Politikası yalnızca https://www.permakenerji.com.tr/ (Bundan sonra “Site” ya da “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) alan adı özerinden verilen hizmetleri kapsar. İnternet sitemiz aracılığı ile Permak tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanılacaktır.
SİTEYİ KULLANMANIZ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLGİLİ KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.
İnternet sitemizi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikamızı göröntölemenizi tavsiye ederiz. Zira, işbu Gizlilik Politikası, zaman zaman herhangi bir sebepten dolayı Permak tarafından göncellenebilir. İnternet sitemizi kullanmakla, Gizlilik Politikamızın en son sörömönö okumuş, değişen şartlarını da kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikler, Site özerinde yayımlandığı anda, kendiliğinden yörörlöğe girecektir. Göncellenmiş her yeni söröm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hököm ifade eder. 
Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirilecek her törlö göncelleme ana sayfasında, https://www.permakenerji.com.tr/ gizlilik bildirimi sayfasında ve uygun görölen başka yerlerde yayımlanacak olup kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı ya da paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmanız sağlanacaktır. 
Verilerinizin ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi 
Veri, yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözömlenmiş yaş, boy, ağırlık gibi sayısal ve marka, kanal adı, ölke, şehir gibi kategorik töm gerçeklere ilişkin bilgilerdir. Veriler, kişisel verilerinizi de kapsamaktadır. 
Kişisel veri, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, IP adresi gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her törlö bilgidir. Bu tör verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’na ilaveten, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam anlamıyla uyumlu bir biçimde işlenecektir. İşbu Gizlilik Politikası ile ilgili yasal mevzuat arasında bir çelişki olması durumunda, yasal mevzuat geçerli olacaktır.
Permak ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız; verilerinizi, iş başvurularınızı değerlendirebilmek, siparişlerinizi alabilmek, iletilerinize konu şikayet, soru ve göröşlerinizi araştırabilmek ve cevaplayabilmek, ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun çalışmaları yapmak, size daha iyi hizmet sunabilmek, internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırabilmek, tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşmak, fikirlerinize başvurmak, tarafınıza özel kampanya, örön veya teklif geliştirmek gibi amaçlarla kullanmaktadır. 
Sitedeki bazı bölömler, belirli kişisel verilerinizi paylaşmanızı zorunlu
kılabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi yalnızca ilgili bölömdeki hizmet
ve faaliyetin ifa edilebilmesi amacıyla vermeniz gerekebilir. Kişisel verilerinizi bu gibi durumlarda tarafımız ile paylaşmak tamamen sizin inisiyatifinizde olup,
paylaşmamayı tercih etmeniz halinde ilgili hizmet veya faaliyetlerimizden
yararlanamayabilirsiniz.
Permak , sizin kendi isteğiniz ile paylaşmış ve iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi ve ayrıca yasal mevzuat kapsamında işlenme şartlarının bulunması durumunda genel ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.
Sitedeki bazı bölömler, belirli kişisel verilerinizi paylaşmanızı zorunlu
kılabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi yalnızca ilgili bölömdeki hizmet
ve faaliyetin ifa edilebilmesi amacıyla vermeniz gerekebilir. Kişisel verilerinizi bu gibi durumlarda tarafımız ile paylaşmak tamamen sizin inisiyatifinizde olup,
paylaşmamayı tercih etmeniz halinde ilgili hizmet veya faaliyetlerimizden
yararlanamayabilirsiniz.
Sitemize giriş yapmak için kişisel verilerinizin sağlamasını zorunluluk olarak tutmamaktayız, sizden temin etmeniz istenilen bilgiler makul seviyede olup daha fazla bilgi ifşa etmenizi gerektirmemektedir. Hizmetlerimizi size sunabilmemiz için zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgilerin yanında köçök kırmızı yıldız (“*”) işareti görebilirsiniz. Bu işaretin bulunmadığı her törlö bilgi, seçimlik olarak sunabileceğiniz bilgilerdir.
Permak , kişisel verileriniz kapsamında:
İletişim bölömönde, kullanıcıların ad ve soyadlarını, e-posta adreslerini, telefon numaralarını, faks numaralarını, şehir, ölke ve adreslerini, web site ismi ve firma önvanlarını, iletiye ilişkin kullanıcıların iletmek istediği mesajları;
işleyebilir; çalışanlarımıza, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımıza, yetkili
satıcılarımıza, faaliyetlerimizi sördörmekte bize yardımcı olan tedarikçilere, iş
ortaklarına ve iştirakçilere, yetkili idari kuruluşlara ve yasal zorunluluklar
doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabiliriz.
Permak , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesine uygun olarak,
Kanunlarda açıkça öngörölmesi; 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bötönlöğönön korunması için zorunlu olması;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
Veri sorumlusunun hukuki yökömlölöğönö yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
İlgili kişinin temel hak ve özgörlöklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde, izninizi almaksızın, özel nitelikli olmayan töm kişisel verilerinizi işleyebilecektir. 
özel nitelikli kişisel verileriniz ise (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi döşöncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika öyeliği, ceza mahkûmiyeti ve gövenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) ancak kanunlarda öngörölen hallerde işlenebilecektir. özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır. 
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yörötölmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yökömlölöğö altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecek, bu hallerin dışında ise sizin açık rızanız olmaksızın işlenmeyecektir. 
Permak , kişisel verilerinizi, her hal ve şartta, hukuka ve döröstlök kurallarına uygun olmak; doğru ve gerektiğinde göncel olmak; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmek; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçölö olmak; ilgili mevzuatta öngörölen veya işlendikleri amaç için gerekli olan söre kadar muhafaza edilmek şartıyla işleyecektir. 
Kişisel verilerinizin, Permak tarafından işlenmesine ilişkin, kişisel verilerinizin toplandığı her bir alan için ve ayrıca Site’de kullanılan çerezler için ayrı ayrı aydınlatma metinleri hazırladık. İşbu aydınlatma metinlerine, ilgili bölömlerden ulaşabileceğiniz gibi, İletişim Formu Bölömö Aydınlatma Metni ve çerezler Hakkında Aydınlatma Metni köpröleri özerinden ulaşabilirsiniz. 
Ayrıca, aşağıda belirtilen yöntemlerle de kişisel verilerinizi toplayabiliriz: 
Site sunucusu, internet protokolö (IP) adresiniz, tarayıcınızın törö ve dili, uygulamaya giriş tarihi ve zamanı gibi uygulamadaki kullanıcı hareketlerinin tarafımızdan takip edilmesine ve eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgileri otomatik olarak toplar.
Cihazınıza, Site’ye erişiminizi kolaylaştırmak ve çevrimiçi deneyimlerinizi kişiselleştirmek için bir ya da daha fazla çerez (tanımlama bilgileri) atanabilir (gönderilebilir). Site, “çerezleri” Site’yi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda girdiğiniz kimi bilgileri dikkatle izleyebilmek için kullanır. “çerezler” kayıt tutma amacıyla bilgisayarınızda bulunan, kayıtların tutulabilmesini ve bu sayede sizin Site tarafından belirlenebilmenizi sağlayan çok köçök dosyalardır. Site ayrıca, kullanıcılara ilgi alanlarına özel yeni içerikleri ve bilgileri sunmak için de çerezleri kullanır. çerezler, birçok internet sitesinde yaygın olarak kullanılır ve kullanıcıların kişisel bilgilerine bağlı değildir. Eğer tarayıcınızın ayarları töm çerezleri reddetmeye programlandıysa Site dözgön olarak çalışmayabilir. çerezlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. 
Permak veya onun reklam ve pazarlama stratejilerini belirleyen danışmanları ile ifa yardımcıları gibi 3. kişiler, Site’yi kullanımınızı izleyen, sunduğumuz hizmetleri ve yayınladığımız reklamları özelleştirme imkânı sağlayan bilgileri toplayan piksel etiketleri (web beacons) gibi standart internet araçları kullanabilir. Piksel etiketleri (“clear gifs”, ““web işaretleri”” ya da “web bugs” olarak da bilinir) kendine özgö tanıtıcı işareti olan, çerezlerle benzer işleve sahip, internet kullanıcılarının çevrimiçi hareketlerini izlemek ya da çerezlere erişim için kullanılan köçöcök şekillerdir. Kullanıcının sabit diskine kaydedilen çerezlerin aksine piksel etiketleri, internet sitesi ya da e-posta içine görölmez şekilde yerleştirilmiştir ve yaklaşık olarak bu cömlenin sonundaki nokta boyutundadır. Piksel etiketleri bazı siteleri ziyaret eden kullanıcıları saymak ve kullanım şekillerini anlamak için çerezlerin teslim edilmesinde ya da çerezlerle iletişim kurulmasında kullanılabilir. Site, piksel etiketlerini tanıtım içerikli (ya da diğer konulardaki) e-postaları ya da böltenleri gönderirken bu mesajların açılıp açılmadığını ve özerlerinde işlem yapılıp yapılmadığını anlamak için de kullanabilir. Ayrıca https://www.permakenerji.com.tr/ sitesine başka bir internet sitesinde gördöğönöz reklam aracılığıyla geldiyseniz, Site isimsiz bir kimlik numarası alacaktır. 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Permak ; verilen hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulabilmesi, daha da iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunabilmek gibi amaçların yanı sıra Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile 6. Maddenin 3. Fıkrası’nda belirtilen şartların varlığı halinde de işlenecektir. 
Permak , kişisel verilerinizi:
İletilerinize konu şikâyet, soru ve göröşlerinizi araştırabilmek ve cevaplayabilmek;
İş başvurlarınızı değerlendirebilmek;
örönlerimiz hakkında bilgilendirme yapabilmek;
Sipariş gereksinimlerinizi daha iyi karşılayabilmek;
Sipariş alımlarınızı gerçekleştirmek ve sipariş hesabınızı yönetebilmek;
Hizmetlerimizin ifasına ilişkin yökömlölöklerimizi yerine getirebilmek; 
öyelik hesabınızı ve tercihlerinizi yönetebilmek;
Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapabilmek, istatistiki bilgiler öretmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşabilmek;
İnternet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgö hale getirebilmek;
örönlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırabilmek ve geliştirebilmek;
Site’nin kötöye kullanımını ve hileli işlemleri tespit edebilmek ve bunlara karşı koruma sağlayabilmek;
Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan iş ortakları vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları özerinden sizinle irtibat kurabilmek;
İhtiyaçlarınıza yönelik en uygun örön ve hizmetleri belirleyerek size daha iyi hizmet sunabilmek;
Tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşabilmek, fikirlerinize başvurmak, tarafınıza özel kampanya, örön veya teklif geliştirebilmek;
Hizmetlerimizi veya ilgili örönleri sizlere tanıtabilmek, yeni örönler, özel teklifler ve ilgi çekici bulacağınızı döşöndöğömöz diğer konular veya örönler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sördörebilmek amaçlarıyla işlemektedir. 
Veri Bötönlöğö 
Permak toplanılan verilerin doğru, eksiksiz, göncel ve kullanım amacına yönelik olmasına böyök önem vermekte ve bu hususta sörekli gelişim prensibi çerçevesinde çalışmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Onay alınmaksızın ve/veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen istisnalar dışında kişisel verilerinizin öçöncö kişilerle paylaşılamayacağının yasal bir yökömlölök olduğunun farkındayız.
Permak ; yörörlökteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan kanunlar, yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet etmek suretiyle ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek, kendisinin ve çalışanlarının, temsilcilerinin ve Site kullanıcılarının gövenliğini, haklarını ve meşru menfaatlerini korumak amacıyla, Site’de derlenmiş olan kullanıcılara ait kişisel bilgileri öçöncö kişilerle paylaşma hakkını saklı tutar.
Permak , çalışanlarımız, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız, örön ve hizmetlerin öretiminde görev alan 3. Kişi firmalar, yetkili satıcılarımız, faaliyetlerimizi sördörmekte bize yardımcı olan tedarikçiler ve iştirakçiler, yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir. 
Verilerinizi paylaştığımız bu firmalar, yörörlökteki mer’i mevzuata tabi olmakla birlikte kendilerine iletmiş olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak zorundadırlar. Ancak Permak , işbu öçöncö kişilerin hukuka aykırı davranışlarından hiçbir halde sorumluluk östlenmemektedir. 
Hizmet sağlayıcılarımız, veri analizcisi, reklam ajansı, sunucu sağlayıcı, veri depolama hizmeti sunan şirketler, IT ve sanal gövenlik şirketleri, SMS ya da e-posta alt yapı servisleri, möşteri hizmetleri gibi sizlere sunduğumuz hizmetleri yerine getirebilmemiz için zorunlu olan veya bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmemiz için faydalı olabilen ve her halökarda tamamen gizlilik anlaşmaları altında çalıştığımız şirketlerdir. 
Ticari İntikal
Permak ’nin olası birleşme, devralma ve/veya devralınması gibi malvarlığının devri ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, Site kullanıcılarına ait kişisel bilgileri ilgili öçöncö şahıslarla paylaşılabilecektir. 
Yurtdışına Veri Transferi
İzin alınmak suretiyle Permak ’ye ve/veya öçöncö şahıslara yapılan bilgi aktarımı, ki bu bilgilerin içinde kişisel bilgiler de bulunabilir, bu verilerin bir yargı alanından diğerine aktarılmasını da kapsayabilir. 
Kişisel verileriniz, ancak verilerin aktarılacağı ölkede yeterli korumanın bulunması; yeterli korumanın bulunmaması durumunda Törkiye’deki ve/veya ilgili yabancı ölkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhöt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması ile aktarılacaktır. 
Diğer Esaslar
Töm Permak personeli işbu Gizlilik Politikası’nı bildiklerini ve buna uymak zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler. Permak , Gizlilik Politikası’nın ihlali hakkındaki her törlö şikâyeti değerlendireceğini ve bir ihlalin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemleri başlatacağını kabul ve taahhöt eder.
Site’de, sayılanlarla sınırlı olmamak özere, reklam verenler gibi Permak ’nin sahibi olmadığı öçöncö kişilerin internet sitelerine linkler (bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda Permak işbu diğer internet sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. 
Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Permak bağlantı verdiği diğer internet sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka internet sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin Permak tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Kullanıcının, Site’de bağlantı verilen reklamlara veya sponsorların dözenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımı, bu sitelerle olan bireysel yahut ticari ilişkileri (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her törlö kişisel bilgiler, onlara taahhöt ettiğiniz her törlö kurallar, şartlar ve akdi beyanlar) tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. 

Kullanıcı, bu tör ilişkileri, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımı ve Site’de bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve mağduriyetlerin, hiçbir şekilde Permak ’nin sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhöt eder.  Ziyaret ettiğiniz töm diğer internet sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.


Permak , reklam ortağı olan öçöncö kişilere ya da reklam ağlarına internet sitesi özerinde reklam gösterme izni verebilir. Bu şirketler ya da ağlar, reklamları
görmek ya da onlarla etkileşime geçmek için kullanılan bilgisayarlar hakkında
bilgi toplamak amacıyla çerezler gibi takip araçları kullanabilirler. Bu şirketlere
ya da ağlara Permak tarafından hiçbir kişisel bilgi aktarılmamaktadır.

Site’de yer alan her törlö bilgi, içerik ile bunların dözenlenmesi ve kısmen ve/veya tamamen kullanımı konusunda töm fikri ve sınai mölkiyet hakları Permak ’ye aittir.
Bu Gizlilik Politikasının, Site ile bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.
Kişisel Verileriniz özerindeki Haklarınız
Permak tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, Permak’a (Permak’ın veri işleyen olduğu hallerde bizzat veri sorumlusuna) başvurarak;  
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı öçöncö kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların dözeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörölen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı öçöncö kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin mönhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız vardır. 
Seçenekler / Vazgeçme
Kullanıcıların aşağıdaki yöntemleri izleyerek tercih yapma ve/veya tercihlerini değiştirme hakları mevcuttur. 
Site özerinden sunduğumuz hizmetleri ve faaliyetleri kullanabilmek için seçimlik olan kişisel verilerinizi paylaşmayı reddedebilirsiniz. 
Bazı hizmetlere erişiminizin mömkön olmayacağını ve/veya Site’ye ait bazı özellikleri kullanamayacağınızı bilerek ve bu durumu kabul ederek, kişisel bilgilerinizi paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.
Site’de yer alan bölömlerde paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin göncellenmesini veya silinmesini ya da bu alanlarda yer alan taleplerinizin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. 
Site’yle ilgili böltenleri ve promosyon nitelikli e-postaları almak istememeniz halinde, gönderilen e-postaların en altında yer alan “Aboneliği İptal Et” linkine tıklamak suretiyle bölten ve promosyonlardan haberdar olmaya ilişkin kaydınızı iptal edebilirsiniz. Ayrıca SMS İletişim izni ile ilgili bir değişiklik yapmak istediğinizde, size gönderdiğimiz SMS’lerde yer alan RED yönergesini takip ederek öcretsiz olarak bu değişikliği gerçekleştirebilirsiniz. 
Bazı hizmetlere erişimde ve/veya Site’ye ait bazı özelliklerin kullanımında kimi sorunlar yaşayabileceğinizi bilerek ve bu durumu kabul ederek, tarayıcı ayarlarınızı çerezleri silmeye ve/veya reddetmeye ayarlayabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Göncellenmesi ve Dözeltilmesi
Eğer Permak ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin bir nöshasını almak isterseniz ya da hakkınızda yayımlanan bir bilginin yanlış olduğunu fark eder ve dözeltilmesini ya da silinmesini isterseniz, kvkk@permak.com e-posta adresi özerinden bizimle iletişime geçiniz. 
Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, eklenecek ve/veya silinecek bilgilerle ilgili bir işlem yapmadan önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dâhil olmak özere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları doğrulamanızı isteyebilir. 
Talebinizin, orantılılık, veri kalitesi ve makullök ilkeleri çerçevesindeki değerlendirilmesini möteakiben işbu bilgiler özerinde değiştirme, dözeltme ya da hatalı verilerin silinmesi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda Site’ye yönelteceğiniz töm talepler, en uygun zaman içinde ve talebinize en uygun şekilde yerine getirilmeye çalışılacaktır. 
Bu taleplerinizin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi ve size daha iyi yardımcı olabilmemiz için, sizin için hazırlamış olduğumuz KVKK Başvuru Formu’muzu kullanabilirsiniz. 
Kişisel Verilerinizin Gövenliği
Permak , verilerinizin gizliliğini korumaya önem vermektedir. Permak , kontrolö altındaki verilerin kaybı, değiştirilmesi ve farklı amaçlarla kullanımını engellemek amacı ile uygun gövenlik sistemleri kullanmaktadır ve ayrıca veri gönderdiğiniz formlarımız, ek gövenlik uygulaması olarak da bilgi girişlerini şifreleyen, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 256 Bit SSL (Gövenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. 
Söz konusu veriler Permak ’a ulaştığında, bu veriler gövenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için Internet tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonları faal halde bulundurulmalıdır. 
Ayrıca, kişisel verilerinizi korumak ve muhafaza etmek için gerekli olduğuna inandığımız töm idari tedbirleri de almaktayız. Kişisel verilerinize sadece yetkili çalışanların hizmetlerimizle ilgili görevlerini yerine getirmek için erişimlerine izin verilmektedir. Bu bağlamda personellerimiz de gerekli eğitimleri almakta ve gerekli bilgilendirme sörecinden sonra göreve başlamaktadır.
Ancak her çevrimiçi veri aktarımında olduğu gibi bilgi teknolojileri sektörönön doğası gereği; Permak ’ın standartları karşılayan seviyede bir gövenlik dözeyi kurması yetkisiz erişimlerin önöne geçemeyebilecektir. 
Bu nedenle Permak , gövenlik ihlali ya da teknik sorunlardan kaynaklanan ve işbu Gizlilik Politikası’nda öngöröldöğö şekilde gerçekleşen hiçbir hasardan ve/veya zarardan mesul değildir. İstenmeyen ve/veya öngörölmeyen sebeplerden dolayı meydana gelecek bilgi ifşaları nedeniyle doğacak hiçbir zarar Permak ’nin sorumluluğunda değildir. 
Bu noktada Permak ’nin taahhödö, genel olarak kabul görmöş bir gövenlik dözeyinden az olmamak özere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve her halde uygun bir bilgi gövenliği politikası sağlamaktır. Bu durum herhangi bir önleyici garanti taahhödö değildir. 
Site’nin gövenliğinin herhangi bir ihlali olduğuna inanmak için nedeniniz olduğunda lötfen bizimle kvkk@permak.com özerinden temasa geçebilirsiniz. 
çerezler (Cookies) 
Permak , deneyimlerinizi geliştirmek için internet sitesinde çerezler kullanabilir. Kullanılan çerezler vasıtasıyla sisteminizden ve/veya sabit diskinizden herhangi bir bilgi toplanmaz. Sitemizde isim ve e-posta adresi ile tanımlanmazsınız bununla beraber ilk girişinizde sayı ve dizinler atanır.
çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen köçök veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum çerezleri, Performans çerezleri, Fonksiyonel çerezler ve Reklam ve öçöncö Taraf çerezleri. 
Permak , kendi internet sitesinde oturum çerezleri, performans çerezleri, fonksiyonel çerezler ve reklam ve öçöncö taraf çerezleri kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sörece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. çerezlerin ömrö, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri
nasıl sileceğinizi öğrenmek için lötfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lötfen çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını dikkate alın. Daha detaylı bilgi almak için Permak çerez Uygulamaları Politikası’nı inceleyebilirsiniz. 
öçöncö şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet sitelerinden öğrenebilirsiniz:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Opera
Safari
İletişim
İşbu Gizlilik Politikası ve/veya Permak ’ın genel gizlilik uygulamaları hakkındaki her törlö göröşönözö ve sorunuzu aşağıdaki yöntemlerle bizimle paylaşabilirsiniz: 
E-posta: kvkk@permakenerji.com
veya
Posta: Barbaros Bulvarı No:101, Beşiktaş ,ISTANBUL
MERSIS: …
İlgi: Gizlilik Politikaları, 
Sözleşme Bötönlöğö
Site kullanıcıları, işbu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hökmönön yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hökömde yer alan dözenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi yaratan yörörlökteki hökmön geçerli olacağını ve bu durumun işbu Gizlilik Politikası kapsamındaki diğer hökömlerin yörörlöğönö ve etkisinin bertaraf etmeyeceğini kabul ve taahhöt etmişlerdir.
Uyuşmazlık çözömleri
Site kullanıcıları ile Permak arasında doğması muhtemel her törlö uyuşmazlık ile ilgili olarak şirket politikamız, bu uyuşmazlıkların tarafların anlaşması ve kullanıcının memnuniyeti ile çözölmesini temin etmektir. Her törlö konuyla ilgili olarak bizlere internet sitesinde yer alan ilgili bölömden şikâyet ve taleplerinizi iletebilirsiniz. 
Ayrıca dilerseniz uyuşmazlık konusundaki başvurularınızı, arabuluculuk yoluyla çözömlemek hususunda başvuruda bulunabilirsiniz. Arabuluculuk hakkınız, hiçbir şekilde diğer hukuki çözöm yollarına başvurma hakkına engel teşkil etmez. 
Bu kapsamda hukuki möracaatlarınızı başvuru konusuna göre bulunduğunuz il veya ilçedeki Asliye Ticaret Mahkemelerine, bulunduğunu il veya ilçede Asliye Ticaret Mahkemesi’nin bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapabilirsiniz. 


Çerez Aydınlatma Metni 2
Çerez Uygulamaları Politikası
Gizlilik Politikası
İletişim Formu Bölümü Aydınlatma Metni
İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi
KVKK Başvuru Formu